Regulamin

 1. Firma MFIT zobowiązuje się prowadzić zajęcia taneczne systematycznie przez cały rok  szkolny zgodnie z ustalonym grafikiem z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, świąt państwowych, religijnych, ferii zimowych, wakacyjnych oraz zdarzeń losowych. Warunkiem odbycia się zajęć jest uczestnictwo minimum 5 osób.
 2. Zajęcia taneczne są odpłatne według ustalonego cennika, opłacając pojedyncze spotkanie osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30zł/h. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. Osoby, które nie mają opłaconych zajęć zgodnie z podaną w cenniku kwotą oraz terminem nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 3. Zapisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć tanecznych dokonuje rodzic lub  opiekun prawny.
 4. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty. Sytuacje spowodowane dłuższą nieobecnością z powodu choroby lub innymi zdarzeniami losowymi zostaną rozstrzygnięte indywidualnie.
 5. Właściciel firmy oraz zatrudnieni przez firmę instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z:
  – nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
  – nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia
  – niewłaściwego obuwia i stroju
  – złego stanu zdrowia uczestnika zajęć
 6. Uczestnicy zajęć nie mogą oddalać się z sali, ani samodzielnie opuszczać budynku zajęć.
 7. Na salach podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba  jeżeli jest pełnoletnia lub jej prawny opiekun.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na sali lub w innych miejscach.
 10. Filmowanie oraz robienie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela.
 11. Firma MFIT zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów dotyczących działalności firmy na oficjalnej stronie internetowej do celów promocyjnych i reklamowych.
 12. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy, baletki) lub specjalistyczne obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, nie posiadające właściwego obuwia nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 13. Na zajęciach obowiązuje luźny, wygodny oraz nie krępujący ruchów strój.
 14. Dokonanie pierwszej wpłaty za zajęcia taneczne jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 15. Listę osób zapisanych na zajęciach stanowi lista obecności.
 16. Każda nowo zapisana osoba lub osoba kontująca uczestnictwo w nowym sezonie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 30zł, która jest na cały sezon taneczny.
 17. Odpowiedzialność za dziecko przez instruktora i firmę świadczącą usługi jest ponoszona od momentu powierzenia dziecka na czas zajęć w wyznaczonym terminie do 10 min po zakończeniu  zajęć.  W czasie tym należy odebrać dziecko, chyba że zostało to inaczej ustalone pomiędzy stronami.
 18. Termin płatności  za zajęcia obowiązuje do 10 każdego miesiąca.
 19. Rozwiązanie umowy następuje za miesięcznym okresem wypowiedzenia ( 30 dni).
 20. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga właściciel firmy.