Regulamin

 1. Szkoła Tańca MFIT zobowiązuje się prowadzić sportowe zajęcia taneczne systematycznie przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym grafikiem z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, świąt państwowych, religijnych, ferii zimowych, wakacyjnych oraz zdarzeń losowych. Wszystkie grupy podlegają procesowi przygotowań do rywalizacji sportowej na różnych szczeblach. Warunkiem odbycia się zajęć jest uczestnictwo minimum 5 osób.
 2. Zajęcia taneczne są odpłatne według ustalonego cennika, opłacając pojedyncze spotkanie osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30zł/h. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników, dokonały bieżącej opłaty oraz dostarczyły deklarację uczestnictwa. Osoby, które nie mają opłaconych zajęć zgodnie z podaną w cenniku kwotą oraz terminem nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 3. Zapisu osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć tanecznych dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty. Sytuacje spowodowane dłuższą nieobecnością z powodu choroby lub innymi zdarzeniami losowymi zostaną rozstrzygnięte indywidualnie.
 5. Szkoła Tańca MFIT oraz zatrudnieni instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z:
  – nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  – nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia;
  – niewłaściwego obuwia i stroju;
  – złego stanu zdrowia uczestnika zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć nie mogą oddalać się z sali, ani samodzielnie opuszczać budynku zajęć.
 7. Na salach podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia. Za wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie dana osoba jeżeli jest pełnoletnia lub jej prawny opiekun.
 9. Szkoła Tańca MFIT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na sali lub w innych miejscach.
 10. Filmowanie oraz robienie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody od Szkoły Tańca MFIT.
 11. Szkoła Tańca MFIT zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów dotyczących jej działalności na oficjalnej stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz innych materiałach do celów promocyjnych i reklamowych.
 12. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy, baletki) lub specjalistyczne obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, nieposiadające właściwego obuwia nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 13. Na zajęciach obowiązuje luźny, wygodny oraz niekrępujący ruchów strój.
 14. Dokonanie pierwszej wpłaty za zajęcia taneczne jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 15. Listę osób zapisanych na zajęciach stanowi lista obecności.
 16. Każda nowo zapisana osoba lub osoba kontynuująca uczestnictwo w nowym sezonie tanecznym zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 30zł, która jest na cały sezon taneczny.
 17. Odpowiedzialność za dziecko przez instruktora i firmę świadczącą usługi jest ponoszona od momentu powierzenia dziecka na czas zajęć w wyznaczonym terminie do 10 min po zakończeniu  zajęć.  W czasie tym należy odebrać dziecko, chyba że zostało to inaczej ustalone pomiędzy stronami. Uwaga! Szkoła Tańca MFIT nie sprawuje opieki podczas wyjść dzieci do toalety poza salę zajęciową;
 18. Termin płatności  za zajęcia obowiązuje do 10 każdego miesiąca.
 19. Rozwiązanie umowy następuje za miesięcznym okresem wypowiedzenia (30 dni).
 20. W przypadku podjęcia decyzji placówki, w której odbywają się zajęcia taneczne o przejściu na nauczanie zdalne z powodu COVID-19, również kursy Szkoły Tańca MFIT przechodzą automatycznie w tryb online na czas zarządzonej kwarantanny. (Uczestnicy kursu otrzymują wówczas link z dostępem do zajęć) lub zajęcia odrabiane są w miarę możliwości w późniejszym terminie.
 21. W przypadku zgłoszonej nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie lub placówkach jak również online.
 22. W razie potrzeby wystawienia fv należy ten fakt zgłosić dyspozycją i e-mailową do 10 tego każdego miesiąca.
 23. Sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga właściciel firmy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obostrzeniami ustalonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, wprowadzamy szereg zmian dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz organizacji zajęć. Prosimy o uważne zapoznanie się z każdym punktem poniższych ustaleń. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca MFIT jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższych zasad. W przypadku osób niepełnoletnich za ich przestrzeganie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

Uczestnicy nie mogą skorzystać z oferty szkoły tańca jeśli:

 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej;
 • są objęci kwarantanną lub izolacją;
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

Personel szkoły tańca ma prawo nie dopuścić kursanta do zajęć w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych mogących zagrażać innym kursantom oraz pracownikom. Jeśli objawy te zostały wykryte podczas zajęć, instruktor ma obowiązek przerwać zajęcia i poinformować opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. Szkoła tańca jest zobowiązana poinformować o takim zdarzeniu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.

Nasi instruktorzy posiadają dozownik z płynem dezynfekującym. Każda osoba przekraczająca i wychodząca z naszych zajęć zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

Jeśli uczestnik zajęć lub instruktor prowadzący zajęcia nie czuje się najlepiej danego dnia, jest zobowiązany zrezygnować z uczestniczenia lub prowadzenia najbliższych zajęć. W tym przypadku także prosimy o jak najszybsze zgłoszenie nieobecności. Jeśli okaże się, że nieobecność zgłasza instruktor, szkoła postara się na tę lekcję zorganizować zastępstwo lub powiadomi uczestników o odwołaniu zajęć sms-em najszybciej jak to będzie możliwe.

Jeśli uczestnik lub instruktor odczuje niepokojące objawy po odbyciu lub przeprowadzeniu lekcji w Szkole Tańca MFIT prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym pod numerem telefonu: 504546926.

Uczestnik jest zobowiązany mieć przy sobie maseczkę,  zakładanie maseczek jest obowiązkowe w częściach wspólnych placówki.

Każdy uczestnik i instruktor wchodząc na salę jest zobowiązany do zmiany obuwia na czyste, przeznaczone tylko do tańca na sali tanecznej lub sportowej.

Uczestnicy zajęć przynoszą swoją wodę i korzystają z butelek, bidonów tylko we własnym zakresie.